นโยบายคุณภาพ

     บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ได้กำหนดคำขวัญประจำใจไว้ให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักต่อการปฏิบัติให้สอด คล้องต่อนโยบายที่กำหนดไว้ และความต้องการของลูกค้าดังนี้

" จริงใจต่อลูกค้า รักษามาตรฐาน ผลิตงานด้วยความรับผิดชอบ ตอบสนองสิทธิแรงงาน ” 

     บริษัท เชื่อว่าความมุ่งหวังในความสำเร็จใด ๆ ก็ตาม หากปราศจากความตั้งใจ ความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้อง และอดทนอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ได้ ในประเด็นเดียวกัน การประกอบธุรกิจขององค์กรต่างๆ หากผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐาน "คุณภาพ" การผลิตของตน เพื่อสร้างความพึงพอใจและยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคได้แล้ว องค์กรนั้นๆ ก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ในธุรกิจขององค์กรได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล บริษัท จึงได้จัดทำระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 บริษัทหวังและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งนโยบายและความร่วมแรงร่วมใจกันของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท รวมไปถึงการมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริหารงานนั้น จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภคทุกท่านและ ลูกค้าทุกคน

 


.

29-04-
09-09-